СЛИВЕН

„Възраждане“ предложи промени в правилника на Общински съвет – Сливен

Общинският съветник  от „Възраждане” Филип Кънев внесе тази сутрин предложение за  промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Промените са във връзка с необходимостта от повишаване прозрачността в работата на местния парламент.

Филип Кънев предлага задължително публикуване на протоколите от заседанията, поименно гласуване, отразено в протоколите на заседанията, пряко видеоизлъчване на заседанията и създаване на видеоархив, заседаване на комисиите само при наличие на кворум, задължително публикуване на дневния ред на комисиите при спазване на минимален срок, фиксиране на минимален срок за включване на предложение в дневния ред на комисиите, запитванията на общинските съветници и гражданите и получените писмени отговори да бъдат публикувани.

Мотивите за внасянето на тези предложения са, че решенията, които се вземат при гласуване в Общинския съвет, са изключително важни и касаят не само общественото, икономическото и политическото развитие на община Сливен, но и имат последици върху живота на всички граждани в общината.  Към настоящия момент Общинският съвет няма задължение да публикува в публичното пространство протоколите от заседанията на съвета и на комисиите, да отразява поименното гласуване на всяко предложение, да води видеоархив на заседанията и да публикува питанията на общинските съветници и гражданите и получените писмени отговори в противоречие с утвърдената парламентарна практика, както и с практиката в общинските съвети на други големи областни градове на България. Работата на комисиите е затруднена поради липса на достатъчно информация върху дневния ред и свързаните с него материали, което възпрепятства общинските съветници да вземат отношение по същество върху предложенията и води до липса на състоятелен дебат.

Предложените промени от „Възраждане” имат за цел да повишат прозрачността при работата на Общинския съвет, да облекчат работата на общинските съветници и да подобрят отчетността на колективния орган пред гражданите на община Сливен.

Общинският съветник от „Възраждане” Филип Кънев е и член на Временната комисия на изработване на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Facebook Comments