СЛИВЕН

В Областна администрация се състоя среща по повод държавния план-прием за учебната 2024/2025 г.

В Областна администрация Сливен се проведе работна среща във връзка с предстоящото утвърждаване на държавния план-прием за учебната 2024/2025 г.

В срещата участваха началника и експерти от Регионално управление на образованието, представители на общините, директори на училища, професионални и профилирани гимназии, директора на Областна дирекция „Бюро по труда” и представители на работодателски организации. Целта беше да се направи предварително обсъждане на необходимостта от кадри по специалности и професии в област Сливен.

Областният управител инж. Маринчо Христов подчерта значимостта на тази среща с оглед нарастващата тенденция за увеличаване недостига на квалифицирани кадри на пазара на труда. Проблем номер 1 на 2023 г. се оказва липсата на работна ръка  – 75% от  представители на бизнеса се оплакват, че не могат да си намерят нужните кадри.

По отношение на работната ръка той отбелязва, че след моментния спад през 2020 г., през следващите години тенденцията отново е към ръст на търсенето най-вече на тесни специалисти, а в по-малка степен – на административен и ръководен персонал. През 2023 г. сериозно нараства  търсенето на общи и профилирани работници.

Той изрази надежда, че със съгласуването на подходящи мерки и текущите реформи в образователната система, учениците, обучаващи се в етапа на средното образование, ще излизат с нужните познания и квалификация, за да могат успешно да работят в бизнес сектора на местно ниво.

Г-жа Кристияна Станкова-Добрева, началник РУО-Сливен информира, че според Правилата за планиране и реализиране на държавния план-прием в VІІІ клас в Неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища, разработени от МОН за учебната 2024/2025 година са определени следните прогнозни целеви стойности за област Сливен:

65,7% са местата за професионална подготовка, а за т.нар. STEM-профили ( наука, технологии, инженерство и математика) целевата стойност е 57,48% от общия брой места в профилирани и професионални паралелки.

Максималният брой паралелки в VІІІ клас за област Сливен, определени от Министерството на образованието и науката за следващата учебна година, е 54, което е с 6 по-малко от предходните 3 години.

Към 09.01.2024 г. броят на седмокласниците в област Сливен е 1818.

В рамките на срещата се проведе дискусия относно връзката между училищата и бизнеса, потребностите на пазара на труда, проблемите и необходимите мерки за задържане и връщане на младите хора в област Сливен, демографската и икономическа ситуация в областта и отражението и върху образованието, валидирането на знания и др.

Директорите на училища изразиха готовност да работят в партньорство с бизнеса с цел подготовка на необходимите за тях специалисти.

Областният управител препоръча да се работи за засилване на връзката между бизнеса и образованието, за привличане на инвеститори, за предоставяне на необходимите знания и умения на младите хора , които ще ги направят конкурентноспособни на пазара на труда в бъдеще.

Facebook Comments