СЛИВЕН

В Сливен се проведе втора междуинституционална среща по проблемите на ранните бракове и раждания

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) инициира втора междуинституционална среща в Сливен, свързана с проблемите на ранните бракове и раждания на деца от малолетни и непълнолетни майки. Събитието се проведе в Областна администрация Сливен и е част от изпълнението на Националната програма „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” 2023 – 2026 г.

Срещата беше открита от областният управител на Сливен инж. Маринчо Христов, а в нея участие взеха ръководители и експерти от община Сливен, Регионално управление на образованието, Регионална дирекция за социално подпомагане, Дирекция “Социално подпомагане”, Районна прокуратура, Регионална здравна инспекция, Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи, директори на училища, представители на местни религиозни институции, регионални неправителствени организации, образователни и здравни медиатори.

„Анализът, който беше направен при разработване на националната програма показа, че проблемът с ранните бракове и раждания е изключително сериозен за сраната ни, тъй като са установени случаи на деца, които са родили на 10, 11 и 12 години, като Сливен е един от регионите, в които са идентифицирани най-много. С оглед на това е отчетена необходимост да бъдат приложени конкретни мерки, информационни кампании, програми за информиране, изграждане на системи и механизми за работа с родителите, с разширените семейства, с гражданското общество за промяна на нагласите и изграждане на модели на поведение, които да не допускат тази форма на насилие над деца”, обясни Камелия Николова, главен секретар на ДАЗД.

Тя подчерта, че придобития опит от работата в Сливен ще се приложи и в други региони на страната, с концентрация на случаи на ранни бракове и раждания на деца от деца.

Според областният управител, този проблем тлее от години и върху него не е работено с нужната пълнота.

По време на срещата представителите на различни институции споделиха опита си и предизвикателствата, с които се сблъскват в работата си по превенция на ранната детска раждаемост, ранните бракове и отпадането на деца от образователната система. От изказаното стана ясно, че децата от такива общности живеят в лоши битови условия, следват традиционни практики, а най-честата причина да не посещават училище са родителите. Затова всички участници в сформираната кръгла маса бяха на мнение, че е необходимо да се работи първо с родителите на децата, включително и с лицата, които упражняват ролята на техни настойници, като подчертаха, че е наложително всички заинтересовани страни да работят съвместно и да търсят подходи и решения, в общностите, в които ранните бракове и раждания от малолетни момичета са все още практика.

Споделени бяха добри практики от работата на училищните ръководства, религиозните общности, медиаторите и местните неправителствени организации. Техните представители открито споделиха кои от досегашните механизми прилагани от държавата работят и кои не, и какви методи би било удачно да се включат.

В Националната програма „Превенция на насилието и злоупотребата с деца” 2023 – 2026 г. и плана за действието ѝ са разписани конкретни стъпки, сред които прилагане на доказали своята ефективност добри практики за работа в общността по превенция на детските и ранни бракове, включително програми и интервенции за овластяване на момичетата и момчетата чрез информация и развитие на житейски умения, подкрепа за продължаване на образованието и осигуряване на възможности за професионална реализация, които да доведат до намаляване на случаите на деца в ранно съжителство, на семейни начала и случаите на малолетни и непълнолетни родители.

Отново по предложение на Държавната агенция за закрила на детето, в Семейния кодекс отпадна възможността за сключване на брак на непълнолетни лица с разрешение на съда.

Facebook Comments