Сливен

В Сливен ще се проведе обучение на тема „Застъпници за природата“

От 19-ти до 22-ри август експертите от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа “БАЛКАНИ” организират обучения на тема „Застъпници за прородата“ в градовете Сливен, Бургас, Ямбол и Стара Загора, където ще се срещнат с активни граждани, които искат да разберат какво могат да предприемат за опазването на природата в техния регион.

Обученията ще се проведат, както следва:

Обученията „Застъпници за природата“ са насочени към всички, които желаят да научат как работи българското законодателство в областта на опазването на околната среда. Целта е участниците да се запознаят със законовите инструменти и чрез примери за успешни кампании да се научат да ги прилагат в защита на морски плажове, реките, горите, въздуха и почвите в региона.

Лекторите Тома Белев и Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България и Андрей Ковачев и Петко Цветков от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще обяснят какво представлява Оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) и как гражданите могат да изискват информация по Закона за достъп до обществена информация. Специално внимание ще се обърне на Закона за устройство на територията и инструментите за гражданско участие като подписка и референдум.

Във втората част на обучението ще има дискусия с експертите, в която ще се обсъдят местни екологични проблеми и възможните подходи за решаването им.

Обученията се организират и с подкрепата на представители на местни граждански групи или активни граждани по места, които ще подпомогнат адресирането и разрешаването и на проблеми, характерни за съответните области.

В Бургас фокусът ще бъде основно върху опазването на последните диви плажове и дюните по Българското Черноморие от застрояване, както и как да се съхранят зелените площи в градовете.

В Ямбол ще бъде засегнат проблемът с депонирането на отпадъци и замърсяването на река Тунджа.

В Сливен ще се дискутира темата за горската сеч и добива на инертни материали от реките. Внимание ще се обърне на възможността гражданите да участват в процедурите по оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС), каквото в момента тече във връзка с инвестиционно намерение за разширяване на инсталацията за горене на отпадъци в ТЕЦ-Сливен.

А в Стара Загора основен акцент ще бъде продължаващата кампания за запазването на парк “Бедечка”, като експертите ще споделят с местните и своя опит при организирането на успешни граждански кампании.

Обученията „Застъпници за природата“ се организират от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ и са част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“, подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.

Повече за проекта>>

Facebook Comments