БЪЛГАРИЯ

Горски служители от ДГС-Елхово извършиха засаждане на 34 дка нова култура по ОПОС

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен изпълнява Проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

В изпълнение на проекта Държавно горско стопанство – Елхово са извършили залесяване на обща площ от 310 дка. През последните седмици от стопанството са засадени жълъди на площ от 34 дка в землището на с. Лалково. Семената на жълъдите от вида цер са събрани от сертифицирани семепроизводствени насаждения на териториалното поделение. Преди засяването им се извършва ръчно разрохкване на почвата в пояси или тераси. Сеенето също се извършва ръчно, като се правят гнезда (копки), в които се поставят по 3-4 жълъди и се заравят. Новосъздадената култура попада в защитена зона от Натура 2000 и ще бъде отглеждана от лесовъдите до 5 години от създаването ѝ.

Част от териториите за залесяване по проекта са в рамките  на защитени територии от Натура 2000, сред които Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар планина, „Дервенски възвишения“, „Екокоридор Камчия-Емине“, „Свети Илийски възвишения“, „Бакаджиците“, Странджа, Родопи Източни, Централен балкан – буфер и др. Чрез проекта ще се подобри природозащитното състояние на горски природни местообитания и ще се спомогне за съхраняването на естественото биоразнообразие, повишаване адаптацията и устойчивостта на горските екосистеми към промените в климата и повишаване потенциала им за усвояване на емисии на парникови газове.

Facebook Comments