СЛИВЕН

Извършва се оценка на проектните предложения от Сливен по програмата за саниране

Подадените от Община Сливен 81 проектни предложения по държавната програма за саниране на многофамилни жилищни сгради са в етап на оценяване за административна допустимост и качество. Програмата се управлява от МРРБ и ще бъде финансирана по Плана за възстановяване и устойчивост.  Във връзка със зачестилите запитвания от граждани, Община Сливен съобщава, че по информация на министерството към момента няма окончателно класиране на проектните предложения. 

Оценката и класирането на предложенията по процедурата се извършва от Комисия в МРРБ, определена с акт на ръководителя на структурата за наблюдение и докладване – дирекция „Жилищна политика”. Редът и критериите за оценяване са съгласно т. 16 и т. 17 от Насоките за кандидатстване. Общинската администрация уведомява своевременно сдруженията на собствениците за постъпили от оценителната комисия въпроси или забележки по документите. Ще бъдат уведомени и за резултатите от класирането.

Финалните резултати ще бъдат публикувани и в сайта на Общината. 

Няколко месеца преди откриването на процедурата Община Сливен проведе активна разяснителна кампания сред гражданите. По инициатива на кмета Стефан Радев и с решение на Общинския съвет от местния бюджет бе осигурена финансова подкрепа за сдруженията на обща стойност 1 млн. лева. Благодарение на това и на съдействието от администрацията сдруженията на собствениците успяха в необходимия срок да възложат задължителните обследвания на блоковете и изготвянето на техническата документация. Екип от компетентни общински експерти подаде проектните предложения в системата ИСУН 2020.  За всяко предложение бе издаден входящ номер, който бе изпратен от екипа до сдружението, на посочената от него електронна поща. 

 

Facebook Comments