СЛИВЕН

Насрочиха консултации за избор на РИК в Сливен

Областният управител на Сливен инж. Маринчо Христов насрочи консултации за избор на членове на Районната избирателна комисия за предстоящите парламентарни и европейски избори, които ще се проведат на 9 юни 2024 г.

Консултациите ще се проведат на 14 април 2024, неделя, от 10.00 часа в зала „Георги Данчев” в сградата на Областна администрация Сливен, намираща се на ул. „Димитър Добрович” 3.

Консултациите с коалициите и политическите партии са на основание Изборния кодекс. По време на срещата трябва да бъде определен състава на Районната избирателна комисия – Сливен, която ще се заеме с подготовката и произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за избори за Народно събрание.

Съгласно Изборния кодекс, консултациите са публични и в тях могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в 49-тото Народно събрание.

На консултациите упълномощените представители да представят следните документи на основание чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК:

  • Писмено предложение за състав на районната избирателна комисия, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност, телефон за контакт и партията или коалицията, която ги предлага;
  • Заверено копие на удостоверението за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите – 09.04.2024 г. (в случай на невъзможност да се спази срокът, е допустимо представяне на удостоверение, издадено по-рано), или заверено копие от решение за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;
  • Пълномощно от лицата, представляващи съответната партия или коалиция в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица.
  • Копие от диплома за завършено висше образование или оригинал на уверение за завършено висше образование от съответното висше училище (ако все още няма издадена диплома); в случай че документът за завършено висше образование е издаден на чужд език, същият се представя заедно с легализиран превод на български език.
  • Предложение на партиите и коалициите за резервни членове.
  • Декларация за съгласие от всяко лице да бъде предложено за член на РИК и че отговаря на изискванията на Изборния кодекс (Приложение към Решение №3051-ЕП/НС).

Facebook Comments