РЕГИОНИ

„Нашето общо бъдеще“ и „Полюси на иновации в селските общности“ са два проекта свързани с популяризирането на Котел от портфолиото на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“

„ЛИДЕР/ВОМР: Нашето общо бъдеще“ и „ИННРЕТЕ: Полюси на иновации в селските общности“ са двата изцяло иновативни и единствени за България проекти, свързани с развитието на алтернативния туризъм на територията на община Котел. Те обхващат външната и вътрешната реклама на града и се реализират в Котел благодарение на Местната инициативна група “Котел, Сунгурларе и Върбица”.

В основата на проекта „Нашето общо бъдеще“ е заложено външното популяризиране на богатото културно-историческо наследство на Котел. Сред жителите и гостите на града, той ще е известен с името „Светлините на традицията“. За тази цел ще бъде закупена техника за визуализация с голяма мощност на светлинния поток. С нея, в тъмната част на деня, ще се осветяват фасади на сгради в центъра на града, с мотиви от килими, изображения от бита и традициите на Котел и др.

Проектът “ЛИДЕР/ВОМР: Нашето общо бъдеще“ е с подписан административен договор РД-50-11/10.04.2024 г. по процедура BG06RDNP001-19.607-0015. Реализира се по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони  2014-2020 г. Проектът е продължение на работата на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ в развитието на алтернативния туризъм на територията на община Котел. Целта му е да помогне за установяването на местните инициативни групи като публично частни партньорства със специални компетенции в управлението на иновациите и трансформацията.

„Нашето общо бъдеще“ е изцяло финансиран от Програмата за развитие на селските райони и е на стойност 195 454, 25 лв. По него са включени още изследване на най-новите иновативни подходи на ЛИДЕР в рамките на Европейския съюз, анализ на дългосрочни за финансиране модели, разработване на нова стратегия за връзки с обществеността и проучване на опита на  МИГ „ЛИДЕР РЕГИОН  МЮЛЕРТАЛ“ – Херцогство Люксембург.

Местната инициативна група „Котел, Сунгурларе и Върбица“ е избрана за партньор в проекта от асоциираните партньори в него от Австрия, Херцогство Люксембург и Португалия, тъй като е доказала своя опит при изпълнение на транснационални проекти.

Другият важен визуален проект от портфолиото на МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ е проект „ИННРЕТЕ: Полюси на иновации в селските общности“. По него местната инициативна група със седалище Котел е партньор с още 3 местни инициативни групи от България, 7 такива от Италия и 3 от Полша. Административният договор на проекта е РД 50-206/31.10.2023 г., процедура BG06RDN001-19.607-0008. Той предвижда създаване вътрешна интерактивна туристическа иновация, която ще се нарича: „Прозорци във времето“. За нея отново ще бъде закупена апаратура, която ще позволи на специални екрани „прожектиране“ на тематично-промоционални сцени/клипове, свързани с културно-историческото наследство. Сред тях ще има сцени и възстановки, пресъздаващи важни исторически събития от региона. Такава, които ще пресъздават обичаите и обредите, както и трудовите и битовите дейности на различните етноси, населяващи котленския регион.

Общата стойност на проекта за българските партньори е 707 770, 22 лв., като за МИГ „Котел, Сунгурларе и Върбица“ финансирането е в размер на 195 421 лв.

 

 

Facebook Comments