СЛИВЕН

Областният управител инж. Маринчо Христов издаде заповед за опазване на горските територии през пожароопасния сезон

Областният управител на област Сливен инж. Маринчо Христов определи за пожароопасен сезон в горските територии на област Сливен периода от 01.04.2024 г. до 31.10.2024 г.

С издадена от него заповед той разпореди мерки за пожарна безопасност, които гражданите, ръководителите и служителите на институции, следва да спазват с цел опазването на горските терени от пожари.

В така определения период е забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии.

Забранява се изхвърлянето на горими отпадъци извън определените за целта места(контейнери за смет и сметища).

Директорите на горските стопанства и предприятия, кметовете на общини и кметства, собствениците и ползвателите на горски територии, както и ръководителите на обекти, разположени в тях, трябва да приведат в изправност противопожарните хидранти, водоемите и противопожарните депа. Ръководителите на земеделски кооперации, арендаторите и ползвателите на селскостопански масиви намиращи се в близост до горски масиви, трябва да поддържат в изправност и готовност пожарогасителните устройства и при пожар да се включат в гасенето му. Собствениците на обекти и съоръжения, преминаващи или попадащи в горски територии са длъжни периодично да ги почистват от дървета, клони, храсти, сухи треви и горими материали.

Кметовете на общини и кметства трябва да организират денонощна телефонна връзка с органите на пожарна безопасност и защита на населението за своевременно уведомяване в случай на пожар.

Настоящата заповед  се свежда за изпълнение до директорите на РДГ, ЮИДП, ДПП „Сините камъни”, РД ПБЗН, ОПУ, компания „Железопътна инфраструктура”, „ЕВН-България“ и до кметовете на общини в област Сливен.

Facebook Comments