СЛИВЕН

Областният управител проведе среща по проблемите на ранните бременности и бракове с малолетни момичета

Областният управител Марин Христов проведе работна среща с Нейля Мурад – началник отдел „Мониторинг и контрол – южен“ към Държавна агенция за закрила на детето и главните експерти от отдела Радостина Димова и Христо Спасов. Срещата беше инициирана от представителите на отдел „Мониторинг и контрол – южен“ като повод за провеждането и беше обсъждане организирането на междуинституционални срещи за дискутиране и набелязване на мерки и дейности за ограничаване на тенденцията за раждане на деца от малолетни и непълнолетни момичета от община Сливен.

Г-жа Мурад обясни, че видно от направените анализи, на територията на сливенска община продължава да има голяма концентрация на малолетни и непълнолетни момичета, които раждат деца и живеят в съжителство или брак от ранна възраст. За обсъждане на проблема и търсене на работещи решения представителите на Държавна агенция за закрила на детето предвиждат провеждане на междуинституционални срещи, като целта е да се обединят усилията на всички заинтересовани страни.

През последните 10 години Сливенска област запазва челно място по абсолютен брой деца родени от малолетни и непълнолетни майки като средната възраст за раждане на дете е между 12 и 18 години като висока степен от децата се раждат извън брак.

Областният управител Марин Христов изрази готовност за съдействие и подкрепа и обясни, че проблемът е изключително сериозен и е важно да се прилага дългосрочна програма и план за действие, чрез които да се работи за ограничаване на тази неблагоприятна тенденция. Той отчете важността да се работи с родителите и техните децата „на терен“ от най-ранна възраст, както и да се ангажира подкрепа от религиозните институции, медиатори, организации и успели хора от общността, за да се постигне промяна в мисленето и нагласите. Според него липсата на предприети конкретни мерки, образование и информираност сред малцинствата е проблем, който се отразява пряко и на пазара на труда поради факта, че огромен процент от родителите са и неграмотни. Той се ангажира също да бъдат проведени в близко бъдеще няколко срещи с представители на държавни и местни институции с цел по-добро сътрудничество и откриване на ефективни решения за овладяването на проблема „Деца раждат деца“.

На провелата се среща и двете страни бяха единодушни, че една съвместна и добре координирана бъдеща работа между всички ще доведе до бързото решаване на този проблем.

Facebook Comments