СЛИВЕН

Община Сливен открива информационен център за граждани в кв. “Дружба”

Община Сливен е една от 165-те общини с одобрени за финансиране проекти по мярката „Укрепване на общинския капацитет“ на Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г. Основната цел е да подкрепи реформирането на системата на социалните услуги и да улесни прехода към нови механизми на местно ниво чрез развитие и укрепване на общинския капацитет.

Бюджетът на проекта на Община Сливен е осмият по големина от всички одобрени в страната.

Основните дейности са свързани със създаването на информационно-консултативен център в кв. „Дружба“, за да бъде улеснен достъпът до актуална и пълна информация и консултиране на максимално широк кръг от граждани, включително и за хората с увреждания.

Фронт – офисът ще се намира на ул. „Стефан Стамболов“ №6 (сградата на Центъра за работа с деца). Ще бъде извършен текущ ремонт на помещенията на първия етаж в сградата, които след това ще бъдат обзаведени и оборудвани за целите на проекта.

Във фронт-офиса ще бъдат назначени и обучени 5 нови специалисти, които ще информират и консултират гражданите за всички функциониращи в общината социални услуги и подкрепящи дейности, реда за тяхното ползване и насочване съобразно потребността. Ще бъде проведена разяснително-информационна кампания за популяризиране на дейността на Информационно-консултативния център сред най-широк кръг представители на местните общности на територията на Община Сливен.

В процеса на предоставяне на информация на гражданите и след провеждането на проучвания и анализи в сферата на социалните услуги, ще бъдат организирани и проведени обучения и супервизии, както на специалистите, пряко ангажирани с дейността на фронт-офиса, така и на доставчици на социални услуги в Община Сливен. В резултат на проведените обучения се очаква 51 души от община Сливен, ангажирани с политиките в социалната сфера, да са повишили своите компетентности и умения за осигуряване на качествени и ефективни услуги на населението.

Проектът е с период на изпълнение 24 месеца и бюджет от 420 304,68 лв., което е 100% безвъзмездна финансова помощ от Програмата.

Facebook Comments