НА ФОКУС СЛИВЕН

Общинските съветници избраха съставите на постоянните комисии и подкрепиха ремонта на бившия военен стадион

Общо 26 точки разгледа и гласува Общинският съвет на днешната и втора за мандат 2023 – 2027 г. сесия. С абсолютно мнозинство общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Стефан Радев Общината да кандидатства за съфинансиране на ремонт на бившия военен стадион пред Министерството на младежта и спорта. То е по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти към спортното министерство.

Друго предложение, получило подкрепа, бе изменението на Наредбата за определянето  и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен.

Местният парламент одобри още удължаване срока на една от социалните услуга, които обслужват близо 500 потребители.

По четири от точките общинските съветници не постигнаха съгласие и те не бяха приети. Това са актуализация на общинския бюджет, изменение на план-сметката за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и поддържане на чистотата на територии за обществено ползване за 2023 г. Одобрение не получи и план-сметката за следващата година, както и бюджетната прогноза за периода 2024-2026 г., актуализирана в частта за местните дейности на общината.

Пред журналисти кметът Стефан Радев не изключи възможността неприетите точки да бъдат внесени в дневния ред на следващата сесия, която е насрочена за 20 декември.

В рамките на заседанието бяха избрани и съставите на постоянните комисии към Общинския съвет. Те ще бъдат единадесет и предстои да бъдат попълнени. Подкрепа получи и допълнителната точка за упълномощаване на представител на Община Сливен за участие в общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация – Сливен”. Това ще бъде общинският съветник Мустафа Мустафов.

Обект на гласуване бяха и обичайните разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост, одобряване на подробни устройствени планове и тръжни процедури.

Председателстващ на днешната сесия бе Димитър Митев, като представител на най-многочислената от осемте партии и коалиции в новоизбрания Общински съвет. За председателстващ на следващото заседание бе определен Момчил Пантелеев от втората по численост партия.

 

Facebook Comments