СЛИВЕН

Общинските съветници от “ПП-ДБ”: Не подкрепихме бюджета на Общината, не за да блокираме работата, а защото има крайно притеснително управление на парите на нашите съграждани

Нашата цел е парите на данъкоплатците да бъдат разходвани прозрачно и ефективно, а не да блокираме работата на Община Сливен.

След като внимателно разгледахме и анализирахме проекто-бюджета на Община Сливен, открихме немалко смущаващи детайли, част от които са:

– Наличие на огромни преходни остатъци и в същото време теглене на заеми за дофинансиране на проекти, чиято стойност би могла да се разплати;

– Предлагат се за финансиране обекти, които според нас нямат никаква разумна икономическа обосновка за изпълнение към настоящия момент. Такава сме поискали писмено да ни бъде предоставена от Община Сливен, но не ни беше представена.

– В програмата за капиталовите разходи в голяма степен са забравени селските райони.

– Липсва стратегия за поддържане на уличните настилки. Градът е повсеместно разкопан. С месеци не се възстановяват разкопаните участъци, а след възстановяването същите пропадат, като на някои участъци се получават огромни дупки. Особено това е видно по улиците водещи до ОУ „Елисавета Багряна“.

– Изцяло в бюджета липсва визия за развитие на СО Изгрев (вилна зона в източната част на гр. Сливен) и другите вилни зони.

– Трябва да се пристъпи към урегулиране на парцелите в кв. Надежда. Да се подобри уличната мрежа. Да могат на всички къщи да се поставят водомери и хората от квартала да заплащат на ВиК ползваната вода.

– Изцяло от бюджета е изключено развитието на местността Карандила като място за рекреация на гражданите.

– Липсват предвидени средства за решаване на проблемите с бездомните животни. Ние имаме чувството, че Община Сливен счита този проблем за маловажен, но гражданите на Община Сливен не са на това мнение.

– Не са заложени средства за разработване на проекти, с които Община Сливен да кандидатства за финансиране по европейски програми. Няма визия и план за това, а изпускаме възможността да се възползваме от милиони европейско финансиране, по които другите общини усилено работят.

– Не са заложени средства за проектиране и изграждане на Сепарираща инсталация за битови отпадъци. При реализиране на такъв проект, видно от информация от други общини със собствени инсталации, разходите за сепариране ще са между три и пет пъти под тези, които ние заплащаме към настоящия момент. Крайния ефект ще бъде намаляване на разходите на Община Сливен за тази дейност с поне 1 000 000 лв./год.

Това са само част от многобройните причини, поради които ние няма как да подкрепим така предложения ни бюджет за 2024 г. на Община Сливен.

Очакваме от Община Сливен да ни предостави цялата налична информация с подробни разбивки за формирането и разходването на бюджетните средства, в случай че има налична такава. Поели сме ангажимент пред нашите избиратели да бъдем честни и да работим за жителите на общината и няма как да спестим нашите притеснения. Изложеното от нас по-горе не цели в никакъв случай блокирането на работата на Община Сливен, а само и единствено ефективно и прозрачно да бъдат управлявани нейните финанси.

По време на дискусията за бюджета бе направена и спекулация относно това, че ако не бъде приет няма да има средства за заплати и други текущи разходи. Не подобава на представители на местния парламент да въвеждат в заблуждение жителите на Община Сливен по такъв начин.

Ние ще продължим да търсим отговори и след като ни бъде предоставена писмена информация ще отправим още важни за жителите на общината предложения.

В крайна сметка целта на всички ни е Община Сливен е да има не само облик, но и съвременно европейско развитие.

Facebook Comments