СЛИВЕН

Общинските съветници от “Продължаваме Промяната”: Няма да подкрепим увеличаване на заплатите на общинските съветници, докато не се отчете реално свършена работа за хората в община Сливен

Общинските съветници от ПП “Продължаваме Промяната” няма да подкрепят увеличаване на заплатите на местния парламент. “Не е логично преди да е заработил общинския съвет, едно от първите предложения да бъде да се увеличат заплатите. Докато не отчетем реално свършена работа, която да докаже, че има желание и воля да се работи за хората, а не за лични и други интереси, ние няма да подкрепим такова предложение”, казаха те.

По отношение на гласуването по план-сметката за дейностите по събиране, транспортиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване и размера на такса за битови отпадъци за жилищни и нежилищни имоти на предприятия и граждани за 2024 г., ние ще я подкрепим с компромис и под редица условия.

Ще я подкрепим, тъй като тя представлява важна част от общинския бюджет и безспорно за да се превърне нашата община в мечтания от всички нас „земен рай“, той на първо място трябва да бъде чист и подреден, а околната среда притегателно място за живеене.

Нашите резерви към план-сметката са сериозни и те са свързани с архаичния начин, по който според нас в Община Сливен е разработена и се прилага системата за събиране, транспортиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и на системата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

Първо такса битови отпадъци е разработена така, че да покрива едва около 1/3 от всички дейности, които тя би трябвало да покрива.

Данните от цифрите в план-сметката за отпадъците показват, че буквално изхвърляме на боклука 53 % от платените от нас данъци и трябва сериозно да се замислим върху това, как точно се извършват посочените дейности и могат ли те да се оптимизират, така че процента “изхвърлени на боклука“ средства значително да бъде намален.

Намираме за крайно неправилно и липсата на контрол върху спазването на договорите на фирмите, отговорни за управление на отпадъците, с които е сключила договор община Сливен.

Ще настояваме възможно бързо да се работи в посока за:

1. Поетапно въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците при източника, като тази част, която може да бъде ползване повторно (пластмаса, хартия, стъкло и метал) да се продава от Община Сливен на вторичния пазар на тези продукти и по този начин с получените средства да се намали такса смет. Така правят всички „богати“ от наша гледна точка общества. (ПО данни на Община Сливен около 47% от битовия отпадък представлява именно такива материали. Във физическо изражение това са около 18 000 т./год.).

2. Изграждане на сепарираща инсталация на Регионално депо – Хаджидимитрово за последващо сепариране на отпадъците. Озадачаващо е, че община Сливен все още не е направила никакви усилия за изграждане на собствена сепарираща инсталация за отпадъци с европейски средства, както са направили другите общини, вместо да плаща милиони лева всяка година, за да използва чужда.

3. Въвеждане на системата „Замърсителят плаща“ при определяне на такса „битови отпадъци“.

Причината да подкрепим план сметките за битови отпадъци под условие, е че ние ще дадем кредит на доверие на ръководството на Община Сливен в тези план – сметка но срещу задължението от тяхна страна да бъдат положени необходимите усилия от администрацията за значително намаляване на разходите за дейностите по събиране, транспортиране, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, както и на системата за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване.

В тази връзка ние ще следим за изпълнението на Програма за управление на отпадъците на Община Сливен 2021-2028 г., на договорите на Община Сливен със:

1.) Сорт Комерс ООД за предварително третиране на смесени битови отпадъци и сортиране на разделно събрани рециклируеми отпадъци генерирани от Община Сливен;

2.) ДЗЗД „Грийн Партнърс – БКС“ за събиране и транспортиране на битови отпадъци до регионалното депо за битови отпадъци „Хаджи Димитрово“

3.) ДЗЗД „Регионално депо – Ямбол“ за поддържка и мониторинг на Регионално депо за неопасни отпадъци.

Ние редовно ще информираме обществеността за предприетите действия от страна на общинските съветници и Община Сливен за реализиране на поставените цели за поетапно намаляване на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване в Община Сливен.

Facebook Comments