СЛИВЕН

Общински съвет – Сливен спечели делото за фотоволтаичния парк

Административният съд в Сливен отхвърли като неоснователна заповедта на областния управител от 7 януари 2022 г.  против решение на Общинския съвет за изграждане на фотоволтаичен парк.

По предложение на кмета Стефан Радев на 20 декември 2021 година съветниците гласуваха учредяване право на строеж върху имоти общинска собственост за изграждане на фотоволтаична централа за нуждите на общината по Закона за общинската собственост чрез търг. Областният управител тогава Минчо Афузов спря решението и го оспори в съда. Според него правото на строеж трябва да става по реда на чл. 62 от Закона за енергетиката, което право обаче изключва провеждането на търг или конкурс.

Съдът определя като неоснователно възражението на областния управител, че Общинският съвет е следвало да приложи Закона за енергетиката, а с оглед гарантирането на интересите на общината правото на строеж следва да се учреди след провеждането на публичен търг. Съдът смята, че чрез учредяване правото на строеж чрез търг или конкурс, в най-пълна степен се охраняват финансовите интереси на общината и се постига прозрачност и разпореждането с общински имоти.

Областна администрация Сливен трябва да заплати на Общинския съвет разходите по делото.

Решението на Административния съд е от 16 март и подлежи на обжалване пред Върховния административен съд.

Facebook Comments