СЛИВЕН

От 1 април стартира приемът на документи на кандидат-стипендианти от община Сливен за 2022 г.

От 1 април до 1 май 2022 г. ще се приемат документи на кандидати за стипендии „Хаджи Мина Пашов“, годишна стипендия, месечна стипендия и еднократно финансово подпомагане – по Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен.

Задължителни документи на кандидатите за стипендии:

Искане за предоставяне на финансова помощ – по образец;

Удостоверение за раждане (копие);

Документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ училището, в което се обучава;

Копие от документи (диплома, грамота и протокол) за областта, в която кандидатства, удостоверяващи класирането за предходната година;

Мотивационно писмо.

Документите за кандидатстване се адресират до кмета на община Сливен и се завеждат в деловодството на Община Сливен, след проверка от секретаря на комисията по стипендиите. Не се разглеждат непълен комплект документи и такива, получени след крайния срок, указан в настоящата наредба.

Кандидатстването и одобрението за стипендиите и стимулите по чл. 3 от Наредбата се осъществява в една сесия с постижения само от предходната календарна година.

Формулярът от искането за предоставяне на финансова помощ се намира в прикачения по-долу файл. Той може да бъде получен и от: деловодството на Община Сливен, както и от секретаря на Комисията по стипендиите.

За повече информация: Община Сливен, стая 102, тел: 611 102.

Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Сливен е публикувана на сайта на Община Сливен /www.sliven.bg/.

Facebook Comments