СЛИВЕН

Проведе се заседание на Областния съвет за развитие

На 19 април се проведе заседание на Областния свет за развитие на област Сливен. Председател на стратегически орган е областният управител Минчо Афузов. В състава му влизат още: заместник-областният управител Антоний Андонов, кметовете на Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица, по един представител на общинските съвети от четирите общини, ръководители на държавни институции, както и делегирани представители от областните структури на работодателските организации и синдикатите.

На проведеното заседание бяха представени целите и приоритетите, заложени в плановете за интегрирано развитие на четирите общини от област Сливен и някои от мерките и проектните идеи за тяхното осъществяване. Съгласувана бе и Областната стратегия за подкрепа и личностно развитие на децата и учениците от област Сливен 2023 – 2024 г.

От направените коментари по приетите планове за интегрирано развитие на общините стана ясно, че сред най-съществените приоритети за местната власт в област Сливен са развитието на туризма, подобряването на бизнес климата, развитието на транспортно-комуникационната инфраструктура, опазването на околната среда, подобряването на качеството на живот и образование, повишаването на трудовата заетост, както и инициативите за териториални сътрудничество и сближаване. Сред конкретните сектори за интервенция бяха посочени изграждането на зони за икономическо развитие и бизнес паркове, развитието на обекти и осъществяването на проекти в спортния, екологичния и културно-историческия туризъм, а сред конкретните идеи и проекти: участие в изграждането на Регионална детска болница в град Бургас, евентуално развитие на карго летищен комплекс край град Сливен, социализация на Кипиловското кале, изграждане на голям атракцион за деца в град Котел, развитие на яз. „Жребчево“ и „Потопената църква“ като зона за култура и отдих, популяризиране на ски зона „Чумерна“ и др.

Общинските планове за интегрирано развитие са публично достъпни на официалните страници на общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.

По Областната стратегия за подкрепа и личностно развитие на децата и учениците от област Сливен 2023 – 2024 г. бе изслушана презентация на Регионалното управление на образованието. Като основни аспекти на подкрепата за личностно развитие при подрастващите са изведени: осигуряването на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развитие на способностите и уменията на децата и учениците, развитие на приобщаващото образование, предоставянето на равен достъп до образование на всяко дете и ученик със специални образователни потребности, обезпечаването на качествена и професионална допълнителна подкрепа за децата със СОП и хронични заболявания, ангажирането на допълнителен професионален ресурс и подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в риск, допълнителна работа с родителите на деца от уязвимите групи, предприемането на допълнителни мерки и инициативи за подкрепа и насърчаване на даровитите деца и др.

Според Закона за регионалното развитие, Областният съвет съдейства за провеждането на държавната политика за регионално развитие на територията на съответната област.

Facebook Comments