СЛИВЕН

Проведе се заседание на Областния съвет за развитие

Под председателството на областния управител Маринчо Христов се проведе заседание на Областния съвет за развитие на област Сливен.

Участие в заседанието взеха кметът на Община Твърдица Мария Гвоздейкова – Златева, заместник-кметът на Община Нова Загора Нина Генчева, Митка Крълева – началник отдел “Общинско развитие, проекти и програми“ при Община Сливен, Дорина Митева – директор на Дирекция „Програми, проекти, обществени поръчки и информационни системи” в Община Котел, представители на общинските съвети на четирите общини, представители на работодателските организации и на Областния информационен център – Сливен.

Чрез видеоконферентна връзка участие в срещата взе и г-н Владимир Дуков – главен експерт в отдел „Югоизточен регион“, Главна дирекция “Стратегическо планиране и програми за регионално развитие”, Министерство на регионалното развитие и благоустройството.

В рамките на заседанието г-н Дуков представи информация за прилагане на Интегрирания териториален подход през настоящия програмен период и процеса на подбор на концепции за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ от регионалните съвети за развитие. Той информира, че по първата процедура за кандидатстване с Концепции за интегрирани териториални инвестиции, за Югоизточен регион са подадени 22 броя концепции на стойност близо 1 037 000 000 лв. безвъзмездна финансова помощ /извън собственото финансиране, което кандидатите са декларирали/. Седем от тях са смесените концепции, които ще се изпълняват в повече от един регион за планиране.

Г-н Дуков обясни, че към момента е в процес финалният етап от оценката за административно съответствие и допустимост на концепциите, след което ще се осъществи процес на приоритизиране от звено за предварителен подбор. След приоритизирането, на членовете на широкия състав на Регионалния съвет за развитие /РСР/ се изпраща Обща програмна концепция за приноса на фондовете на ЕС към интегрираната териториална стратегия за развитие на Югоизточен регион.

Списъците с одобрените концепции ще се публикуват в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН)

Представителите на четирите общини представиха информация във връзка с концепции за интегрирани териториални инвестиции на общините.

Членовете на Областния съвет за развитие гласуваха и промяна в състава на Постоянната комисия по заетост.

В заключение г-н Христов акцентира на важността през настоящия програмен период да се работи в партньорството между различните заинтересовани страни на местно ниво за бъдещото развитие на област Сливен. Като част от Югоизточен регион, акцентът за партньорства е разширен и до общини от съседни държави.

Facebook Comments