СЛИВЕН

Стефан Радев: Бюджетът гарантира изпълнение на основните функции на Общината и справяне с предизвикателствата

Проектът за бюджет на община Сливен за 2022 г. бе обсъден днес в рамките на онлайн дискусия. В нея участваха кметът Стефан Радев и негови заместници, председателят на Общински съвет-Сливен Димитър Митев и общински съветници, кметове на населени места и общински експерти.

„Особеното на общинския бюджет за 2022 г. е, че се приема на твърде късен етап през годината заради забавяне в приемането на националния бюджет. Истинските предизвикателства пред него включват ситуацията в световен мащаб, в Европа, в България, голямата инфлация и трудността да се изготвят срочни прогнози.  Голямата динамика в цените на строителните материали, което ще повлияе на изпълнението на договорите в сектора, а също и  енергийната криза,  също ще окажат въздействие през настоящата година. Въпреки това смятам, че така предложеният бюджет гарантира изпълнението на основните функции на Общината и овладяване на сериозните предизвикателства, които стоят пред нас“, посочи още по време на обсъждането кметът Радев.

Изпълнението на бюджета и тази година ще бъде фокусирано в осигуряване на средства за изпълнението на договори по оперативните програми, развитие и усъвършенстване на социалната и техническа инфраструктура, запазване на нивото на показателите по чл. 94 от Закона за публичните финанси в съответствие с изискванията.

Планираните приходи общо за 2022 г. са в размер на 153 852 207 лв. В сравнение с планираните приходи в началния бюджет за миналата година, те се увеличават с 15,8 на сто.

Общинските приходи са в размер на 51 189 792 лв., при план за 2021 г. 43 761 855 лв.

Разходната част на бюджета е разработена, като са отчетени следните по-важни изисквания – създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните приоритети и задачи за 2022 г., финансово осигуряване на предложенията направени от второстепенните разпоредители с бюджет и осигуряване на необходимите средства за изпълнение на поетите договорни задължения към доставчиците на стоки и услуги.

Изготвянето на разходната част е съобразена и с методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне  на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на  бюджета на Община Сливен, както и настъпилите структурни промени в натуралните показатели, ръст на разходите за възнаграждения – увеличение в размера на минималната работна заплата – от 1 април 2022 г. тя ще бъде 710 лв., при 650 лв. за 2021 г.

Кметът Стефан Радев отбеляза, че тази година заради ниското увеличение на възнагражденията в администрацията от държавната субсидия, Общината ще дофинансира разликата от преходен остатък от собствения си бюджет.

Общият размер на разходите за 2022 г. е 153 852 207 лв., като и тук отчетеният ръст е 15, 8 на 100, спрямо плана за 2021 г.

Стефан Радев изрази мнение, че е добра перспектива общините да имат възможност да провеждат собствена политика и да се стремят да увеличават приходната си база. Според него това трябва да се случва не толкова с приходи от данъчните такси, а чрез търсене на други алтернативи. В тази връзка той припомни за намерението на Община Сливен да реализира проект за производство на електроенергия за собствени нужди. 

„Дано успеем да придвижим проекта тази година, което ще е сериозен източник на приходи, освен това няма да бъдем зависими от колебанията и промените на пазара на ел. енергията“, допълни още сливенският градоначалник.

Проектът за бюджет предстои да бъде разгледан от постоянните комисии на местния парламент и внесен за гласуване на заседание на общинския съвет.  

 

Facebook Comments