СЛИВЕН

ЮИДП – Сливен започва работа по проект за възстановяване на екологичните мрежи

Югоизточно държавно предприятие – Сливен започва работа по проект „От Желязната завеса до Зеления пояс: възстановяване на екологичните мрежи в Югоизточна България“. Водещата организация в него е сдружение „Българско дружество за защита на птиците”, с което ЮИДП има сключено споразумение за сътрудничество.

Партньори в изпълнението на дейностите по проекта са Фондация „По-диви Родопи” и „БърдЛайф Европа и Централна Азия”.

Проектът е финансиран в рамките на Програмата за застрашени ландшафти, а продължителността му е 60 месеца, считано от 01.10.2022 г. до 30.09.2027 г. Общата му стойност е в размер на 4 100 833 долара, като финансирането за ЮИДП е 499 439 долара.

В рамките на проекта ЮИДП – Сливен ще възстанови ксеротермни гори и речни галерии в районите на Сакар, Странджа и Източни Родопи, чрез които ще се създаде обширна мрежа от жизнени екосистеми, устойчиви на климатични изменения.

За осъществяване на поставената цел, ЮИДП предвижда дейности по замяна на 3 180 ха борови култури с местни дървесни видове и създаване на 30 ха крайречни гори.

Замяната на боровите култури е разделена в две направление – 3 000 ха трансформиране на иглолистни култури в широколистни, чрез извеждане на сеч за трансформация и 180 ха залесяване с местни дъбове – цер, благун и космат дъб, на площи освободени след санитарни или принудителни сечи в иглолисни култури.

Дейностите по залесяване ще се извършат на територията на ДГС Тунджа, ДГС Елхово, ДГС Свиленград, ДГС Маджарово и ДГС Средец. За 5-годишен период се предвижда залесяване на общо 180 ха, като попълването и отглеждането на културите също ще е в рамките на проекта. Планирано е експериментално залесяване на малки площи в различни териториални поделения, като на всички отделни площи, новосъздадените култури ще бъдат идентични – ще се използват цер, благун, зимен дъб и черен бор, като смесването им ще се извърши редово, но за всеки вид ще се приложат няколко различни схеми с различна гъстота, за установяване на най-ефективната гъстота за определения дървесен вид.

Трансформацията от иглолистни в широколистни е планувана на площ от 3 000 ха в ДЛС Граматиково, ДГС Кости, ДГС Малко Търново, ДГС Звездец, ДГС Средец, ДГС Елхово, ДГС Ивайловград, ДЛС Тополовград и ДГС Свиленград, чрез извеждане на сеч за трансформация.

Възстановяване на крайречни гори ще се извърши на площ 30 ха, като е предвидено залесяване по крайречието на р. Тунджа и р. Марица в ТП „ДГС Тунджа“, ТП „ДГС Елхово“, ТП „ДЛС Тополовград“ и ТП „ДГС Маджарово“, с летен дъб, полски ясен и местни тополи.

Facebook Comments