СЛИВЕН

ЮИДП – Сливен стартира проект за подобряване на природозащитното състояние на горските местообитания

Югоизточно държавно предприятие – Сливен стартира изпълнението на проект за подобряване на природозащитното състояние на горските местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, чрез залесяване и прилагане на лесовъдски практики.

Официалното начало на изпълнението на дейностите бе поставено в разсадника край с. Ветрен, на територията на  Държавно горско стопанство – Мъглиж.

В събитието участие взеха инж. Златка Азманова – заместник-директор на ЮИДП – Сливен, и инж. Деян Белемезов – директор на ДГС – Мъглиж.

С проекта ще се реализират лесокултурни мероприятия, включващи почистване и почвоподготовка, залесяване, попълване и отглеждане на горски култури, поддържане на семепроизводствени градини, семесъбиране и дейности в разсадниците, възстановяване на огради на разсадници, реализиран на ремонтни дейности, закупуване на горско-стопанска техника и др.

За успешното реализиране на проекта ще бъдат приложени лесовъдски практики за отглеждане на млади насаждение и подпомагане на естественото възобновяване на горите на територията на Югоизточно държавно предприятие – Сливен.

В рамките на проекта се предвижда залесяване на до 151,2 ха и попълване на площи до 148,4 ха от територията на ЮИДП – Сливен. Дейностите по проекта ще се реализират на територията на 42 бр. защитени зони по директивите за местообитания и директивите за птици.

Проектът „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие Сливен“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 9 999 999,85 лв.

Facebook Comments