СЛИВЕН

26 лесовъди от ЮИДП преминаха обучение за опазване на защитени видове птици

Общо 26 лесовъди от 12 горски стопанства, част от Югоизточно държавно предприятие – Сливен, заедно с експертите от ДПП “Странджа”, преминаха обучение на тема разпознаване и опазване на редките и защитени видове птици.  Представители на Световния фонд за природата (WWF) в България припомниха пред горските служители как да различават, наблюдават и опазват заплашените от изчезване представители на вида в горите.

Обучението започна на закрито в залата за срещи на Дирекция на Природен парк “Странджа”, където бяха очертани основните белези и особености при горските пернати. По-късно на терен, на територията на Държавно горско стопанство – Малко Търново, присъстващите успяха да видят и чуят някои от птиците – черен кълвач, среден пъстър кълвач, малък ястреб. Показаха се и лъскавоглав и син синигер, обикновена и планинска чинка, хвойнов дрозд, кос, сойка, обикновен мишелов и др.

Великолепната гора от източен бук в Странджа разкри пред групата горски служители и други свои съкровища – странджанско бясно дръвче, източен лопох, красив минзухар, брекина, червена пираканта.

Експертите споделиха, че дискусиите с колеги освен, че са интересни и полезни, често са и генератор на нови идеи. Домакините от ДГС Малко Търново благодариха за интересната беседа и ползотворното сътрудничество и си пожелаха до нови срещи.

Facebook Comments