СЛИВЕН

Всички сливенски населени места ще бъдат включени в Местни инициативни групи със села от съседни общини

С Решение на местния парламент и подаден от Общината проект през 2022 г. за финансиране изготвянето на Стратегия за развитие за периода 2023-2027 г., седем сливенски села се присъединиха към МИГ Стралджа-2016 г. Това са Блатец, Горно Александрово, Глушник, Драгоданово, Желю войвода, Калояново и Трапоклово.

Проектът бе одобрен и е подписан договор за получаване на финансова помощ. Тя е по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19. „Водено от общностите местно развитие” на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В рамките на 6-месечния период на проекта ще се създаде нова Местна инициативна група на територията на община Стралджа и посочените по-горе седем населени места от община Сливен. Паралелно с това ще се изготви стратегия за тяхното развитие до 2027 г.  

Предстои работа за идентифициране на нуждите за развитие на територията в сферата на човешките ресурси, конкурентноспособността на предприятията, околната среда и образованието. Местните хора ще вземат решенията за стратегията и избора на приоритети. Въз основа на това ще се изготвят и финансират проекти, които отговарят на техните нужди. По този начин те ще имат възможност за  решаване на икономически, социални и екологични проблеми. От друга страна ще имат възможност да насърчат местното производство, да развият икономиката си, да подобрят условията за живот и околната среда, както и привличане на нови жители на тяхна територия.

Вече всичките 44 населени места от територията на община Сливен ще имат възможност за достъп до финансиране от Програмата за развитие на селските райони. Последните четири – гр. Кермен, селата Младово, Скобелево и Биково, ще бъдат включени към МИГ Нова Загора.

„Радвам се, че успяхме да включим всичките ни села и град Кермен в партньорство с населени места от общините Стралджа, Котел, Твърдица, Тунджа и Нова Загора. Отчитаме тази стъпка като огромен успех и израз на добросъседство, което ще бъде в полза на местното население и инфраструктурата в селата”, коментира кметът Стефан Радев. Той подчерта, че за първи път селата от община Сливен, която е най-голямата по територия община в България, ще имат възможност за финансиране от Програмата за развитие на селските райони. То се осъществява по линията на подхода ЛИДЕР, чрез изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, което се прилага от създадени Местни инициативни групи (МИГ).

Facebook Comments