СЛИВЕН

В Сливен ще разкриват нови социални услуги

Анализ на потребностите от социални услуги, които се финансират изцяло или частично от държавата, и предложение за планирането им на общинско и областно ниво бяха обсъдени от членовете на Съвета по въпросите на социалните услуги към Общината.  „Искаме да запазим широкия спектър на социалните услуги в Сливен и няма да закриваме нито една от тях. В готовност сме да разширим при необходимост капацитета на част от услугите”, съобщи ресорният зам. кмет Пепа Чиликова на срещата. Пред закриване е единствено Домът за пълнолетни лица с умствена изостаналост „Качулка”, съгласно приетата от държавата нормативна уредба. Домът трябва да преустанови дейността си до 2035 година. „Нашият град, освен общински, е и областен център и в него са съсредоточени голяма част от социалните услуги, които могат да се ползват и от потребители на други общини. В готовност сме да сключим споразумения с всяка община от Сливенска област, която има заявена потребност”, допълни още Чиликова.

Към декември 2022 г. социалните услуги за деца и възрастни, които представляват делегирана от държавата дейност, са 17. Други 5 услуги се финансират по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” /2014 – 2020/.  В процес на изпълнение е и проект за изграждане и оборудване на две нови сгради за нуждите на Кризисен център и Център за временно настаняване на бездомни лица. Всеки център е с капацитет 20 души, заяви гл. експерт Здравка Катилеева. В общината има добре развита социална структура.

В края на юни т.г. приключва предоставянето на четири услуги по европроекти. Това са центровете за деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства; за лица с умствена изостаналост; за лица с психични разстройства; за обществена подкрепа. Общината ще предприеме действия за получаване на предварително одобрение предоставянето на тези услуги да продължи като държавно делигирана дейност. Такова предварително одобрение ще бъде поискано и за Общностния център за деца и семейства, който също бе създаден по европроект.  

В момента се разработва проектно предложение по Плана за възстановяване и устойчивост за реформиране на Дома за стари хора с капацитет от 120 потребители. Целта е социалната услуга да се подобри според възможния ресурс и изискванията на нормативната база.  Общината е в готовност да разкрие и 3 нови социални услуги, всяка с капацитет до 15 потребители, за предоставяне на резидентна грижа на възрастни лица в невъзможност да се самообслужват, с потребности от постоянни медицински грижи. Има необходимост от 2 нови услуги за резидентна грижа с капацитет по 15 места, за лица в надтрудоспособна възраст, без увреждания.

Към момента чрез различни услуги в домашна среда и мерки за подкрепа са обхванати 1 460 възрастни хора в невъзможност от самообслужване и лица с увреждания.

От материална база, която да отговаря на критериите и стандартите, имат нужда Дневният център за пълнолетни с увреждания и Дневният център за стари хора. Общината, като доставчик на услуги, счита, че двата Центъра за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания трябва да продължат да работят като Център за  пълнолетни лица с интелектуални затруднения, тъй като голяма част от потребителите са навършили 18 години. Водещата им диагноза е „умствена изостаналост”.   

Анализът бе изготвен от Община Сливен в съответствие  разпоредбите на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги. В разработката мнения и предложения направиха ръководители и служители, ангажирани в разкритите социални структури.

Предстои анализът и предложенията да бъдат разгледани на заседание на Общинския съвет.

Facebook Comments