БЪЛГАРИЯ

До 28 ноември е срокът за регистрация на кладенци

До 28 ноември е срокът за регистрация на водовземните съоръжения за собствени нужди като кладенци, сондажи, герани и други съоръжения, използвани от гражданите в бита, напомнят от Министерството на околната среда и водите.

Заявленията за регистрация могат да се подават чрез съответния кмет на община, кмет на кметство или кметски наместник по местонахождение на съоръжението. Кметовете и кметските наместници издават входящ номер за всяко постъпило заявление и на всеки 14 дни предават на съответната Басейнова дирекция постъпилите за този период заявления.

За подаване на заявлението не се дължи такса и не е необходимо представянето на допълнителни документи.

Образецът на заявление може да бъде свален от официалната страница на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ – гр. Пловдив.

Повече информация ще намерите на следния линк:

https://earbd.bg/indexdetails.php?menu_id=81&elem_id=2179

Facebook Comments