България

Започва изплащането на еднократната помощ за отопление от 300 лева

Изплащането на еднократната финансова помощ за отопление от 300 лв. започва от днес и ще продължи до 23 декември. Това съобщиха от Министерството на труда и социалната политика. С нея държавата ще подпомогне около 50 000 хора и семейства, които до момента не са получавали средства за отопление, но се нуждаят от такава подкрепа.

Еднократната помощ ще се предоставя на родители или осиновители, отглеждащи деца с трайни увреждания и получаващи месечни помощи; семейства, които получават месечни помощи за дете без право на наследствена пенсия от починал родител. Средства за отопление ще получат още ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали, подпомагани от Агенцията за социално подпомагане по Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите. Държавата ще подкрепи и хора с увреждания с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ, получаващи пенсия за инвалидност поради общо заболяване или поради трудова злополука или професионална болест или пък социална пенсия за инвалидност, на които е отпусната месечна финансова подкрепа по Закона за хората с увреждания. Еднократна помощ от 300 лв. ще получат хора и семейства, пострадали от пожари, наводнения и други природни бедствия през 2022 г., на които е отпусната еднократна помощ по реда на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Финансовата подкрепа ще се изплаща по начина, по който хората са избрали да получават останалите социални плащания, които получават от държавата. За да се получи помощта, не е необходимо да се подава заявление. Средствата ще се изплащат служебно въз основа на списък, утвърден от директора на съответната дирекция „Социално подпомагане“.

Новата помощ за отопление няма да се предоставя на хората, които за този отоплителен сезон вече са получили целева помощ за отопление от 623,55 лв. или еднократна финансова подкрепа за отопление за компенсиране на увеличените цени на енергоизточниците от 400 лв., както и на семейства, получили през 2022 г. еднократна помощ за задоволяване на инцидентно възникнала потребност.

Facebook Comments