СВЯТ

Как в Германия общините насърчават гражданите да събират разделно отпадъците

Германия има една от най-напредналите системи за рециклиране в света, със строги разпоредби за изхвърляне на отпадъци и добре развита система за събиране, сортиране и рециклиране на отпадъци. Като цяло, насърчаването на предотвратяването на отпадъци с екологичен ефект в Германия изисква многостранен подход, който включва образование, регулиране и стимули.

Общините в Германия играят важна роля в насърчаването на рециклирането, тъй като те са отговорни за управлението на отпадъците в рамките на своята юрисдикция. Те предоставят услуги за събиране, образователни кампании и стимули, както и насърчават гражданите да рециклират повече и да допринасят за по-устойчиво бъдеще.

Предоставят услуги по събиране на рециклируеми материали като хартия, пластмаса, стъкло и метал. Кошчетата или контейнерите за рециклиране често се предоставят на домакинствата и предприятията, а графиците за събиране са широко публикувани.

  • Насърчават гражданите да разделят отпадъците на рециклируеми и нерециклируеми. Това често се постига чрез образователни кампании, обществени информационни материали и предоставяне на информация как правилно да се разделят отпадъците.
  • Таксите за депониране на отпадъци в някои общини в Германия се начисляват въз основа на теглото или обема на произведените отпадъци. Това стимулира гражданите да намалят отпадъците и да рециклират повече.
  • Общините често предоставят центрове за рециклиране, където гражданите могат да оставят по-широк набор от рециклируеми материали, включително електроника, батерии и опасни отпадъци. Тези центрове обикновено са безплатни за използване.
  • Провеждат образователни кампании за повишаване на осведомеността относно важността на рециклирането и намаляването на отпадъците. Тези кампании използват различни медии, включително телевизия, радио, социални медии и публични събития.
  • Някои общини предлагат стимули на гражданите, които рециклират повече, като отстъпки от таксите за изхвърляне на отпадъци или награди за тези, които рециклират най-много.

В столицата Берлин рециклирането се насърчава чрез различни инициативи и програми, които са предназначени да повишат осведомеността, да подобрят инфраструктурата за рециклиране и да стимулират гражданите да рециклират повече. В Берлин се предоставят услуги за събиране на редица рециклируеми материали, включително хартия, пластмаса, стъкло и метал. Кошчетата или контейнерите за рециклиране се предоставят на домакинствата и предприятията, а графиците за събиране са широко разгласени. Депозитната система за пластмасови бутилки в Берлин стимулира гражданите да рециклират, като предоставя финансова награда за връщане на празни бутилки в определени пунктове за рециклиране. Гражданите на Берлин се насърчават да компостират своите хранителни отпадъци чрез програма, наречена „Berlin Biotonne“, която предоставя кафяви контейнери за компостиране за събиране на органични отпадъци. Компостът се използва за наторяване на паркове и градини в града. Провеждат се образователни кампании за повишаване на осведомеността относно важността на рециклирането и намаляването на отпадъците. Тези кампании използват различни медии, включително телевизия, радио, социални медии и публични събития. В Берлин има мрежа от ремонтни кафенета, където гражданите могат да носят счупени предмети за ремонт, вместо да ги изхвърлят. Това насърчава гражданите да ремонтират и използват повторно артикули, вместо да купуват нови.

За повече информация относно енергийната ефективност и борбата срещу климатичните промени можете да посетите платформата Green Sliven / Зелен Сливен, в която има секция „ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ“ и там можете да зададете своя въпрос, ако не сте намерили отговора му в настоящата статия. Можете също да последвате и страницата ни във Фейсбук “Зелен Сливен”.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство www.activecitizensfund.bg. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация „Европейски младежки инициативи“ и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Facebook Comments