СЛИВЕН

Кметът Стефан Радев е сред избраните представители на местната власт в бъдещия Регионален съвет за развитие

Вчера в Бургас се проведе регионално заседание на Националното сдружение на общините в Република България. В рамките на провеждането му бяха излъчени 13 представители на Общините от областите  Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, които ще участват в бъдещия Регионален съвет за развитие на Югоизточния район за планиране.

Освен титуляри, съгласно одобрената процедура, участниците във форума определиха чрез явно гласуване и заместници, които ще могат да представляват съответната област в работата на Регионалния съвет за развитие, при отсъствие на титуляра. Местните власти в Югоизточния район за планиране имат 13 представители в Регионалния съвет за развитие. Квотите за всяка от областите са определени на база данните на НСИ за броя на населението към 31.12.2019 г.

Кметът Стефан Радев оглави списъка на титулярите за Област Сливен, следван от кмета на община Нова Загора Николай Грозев.  За техни заместници бяха определени Коста Каранашев – кмет на община Котел и Атанас Атанасов – кмет на община Твърдица. Сливенският градоначалник постави необходимостта от инструмент за финансиране, което да бъде насочено към малките населени места за общини като Сливен.

Във форума днес участва и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, която постави акцент върху ключовата роля на регионалните съвети за развитие.

Регионалният съвет за развитие е основен фактор в цялостния процес на планиране, управление, координация и изпълнение на регионалния план за развитие, както и в процесите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от фондовете на ЕС. В разширения му формат са включени, освен избраните представители на общините и областните управители, един представител на НСОРБ и по един представител на Централното координационно звено към МС и на ОСЕС, по един представител на всички министерства. В него влизат представители на НСИ, на БАН и на висшите училища от региона. Освен тях са включени и по двама представители на работодателските организации и на синдикатите, на бизнеса и на неправителствения сектор.

Работата на Регионалния съвет за развитие ще бъде подпомагана от експертен екип, структуриран в три звена: звено за медиация, което ще съдейства за формирането на партньорства и ще съдейства за изпълнение на информационната стратегия; звено за публични консултации, което ще организира публичните консултации и събития, свързани с приемането на подадените концепции и звено за предварителен подбор, което ще включва и представители на Управляващите органи на оперативните програми и ще бъде ангажирано с оценката на административното съответствие, допустимостта и качеството на подадените концепции.

На сайта на НСОРБ вече е създадена отделна секция, в която се публикува пълния обем информация, свързана с подготовката на новия програмен период, както и актуална база данни с всички представители на общините в шестте Регионални съвета за развитие, които в момента са в процес на структуриране: https://www.namrb.org/integriran-teritorialen-podchod

Освен процедурата по определяне на представителите на общините в състава на Регионалния съвет за развитие, НСОРБ ще организира и актуализирането на представителите на общините, както и обучението на представителите на местните власти в Съветите.

В рамките на своята дейност НСОРБ системно ще провежда проучвания сред общините и ще предоставя данни, необходими на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие за вземане на компетентни решения и ще продължи да оказва пълна подкрепа общините-партньори от българска страна в проектите по Програмите за трансгранично сътрудничество.

 

Facebook Comments