СЛИВЕН

Над 1000 декара залесяване е извършено по ОПОС в ЮИДП

„Югоизточно държавно предприятие“ ДП гр. Сливен изпълнява Проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Югоизточно държавно предприятие Сливен“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.

По проекта до момента е извършено залесяване на 1027,6 дка, от които 976,6 дка с дребноразмерни фиданки с открита коренова система от местни широколистни видове, 40 дка с черна топола и 11 дка с контейнерни фиданки от черен бор, разпределени както следва: ДГС Айтос – 120 дка, ДГС Карнобат – 20 дка, ДГС Тича – 89 дка, ДГС Елхово – 310 дка, ДГС Звездец – 9 дка, ДГС Котел – 25,6 дка, ДГС Маджарово – 80 дка, ДГС М. Търново – 25 дка, ДГС Мъглиж – 40 дка с черна топола, ДГС Нова Загора – 45 дка, ДГС Сливен – 30 дка, ДГС Кипилово – 18 дка, ДГС Твърдица – 11 дка с контейнерни фиданки от черен бор, ДГС Царево – 5 дка, ДЛС Тунджа – 200 дка.

Част от териториите за залесяване по проекта са в рамките  на защитени територии от Натура 2000, сред които Река Тунджа 1, Река Тунджа 2, Сакар планина, „Дервенски възвишения“, „Екокоридор Камчия-Емине“, „Свети Илийски възвишения“, „Бакаджиците“, Странджа, Родопи Източни, Централен балкан – буфер и др. Чрез проекта ще се подобри природозащитното състояние на горски природни местообитания и ще се спомогне за съхраняването на естественото биоразнообразие, повишаване адаптацията и устойчивостта на горските екосистеми към промените в климата и повишаване потенциала им за усвояване на емисии на парникови газове.

Facebook Comments