СЛИВЕН

Нова стратегия ще интегрира ромите в Сливенско

На заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси бе приета новата десетгодишна Стратегията на област Сливен за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030.

Председател на съвета е областният управител Минчо Афузов.

Стратегията е документ, разработен на базата на Националната стратегията за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 и има аналитична част, описваща сегашната ситуация в област Сливен, и стратегическа част, съдържаща цели и мерки, които да я подобрят.

Предлаганите интервенции са разпределени в шест приоритетни области: образование, здравеопазване, жилищна политика, заетост, върховенство на закона и антидискриминация, медии и култура.

Сред предвидените в стратегията мерки са осъществяване на по-добър обхват и реинтеграция на ромските деца в образователната система, повишаване посещаемостта на децата роми в детските градини, активна мотивационна работа сред ромските семейства и повишаване на тяхната информираност за ползите от по-добро образование, улесняване достъпа на уязвимите групи роми до здравеопазване, значително подобряване на майчиното и детското здравеопазване в обособените уязвими етнически общности, развитие на здравната медиация, провеждането на устойчива ваксинопрофилактика и увеличаване обхвата на ваксинираните лица, разширяване на профилактичните дейности сред ромското население.

Сред основните мерки са още създаване на кадастрални карти и подробни устройствени планове на територии, включващи зони с компактно ромско население, реализиране на мерки за благоустрояване в ромските квартали, съдействие за осигуряване на социални общински жилища за най-маргинализираните и уязвими семейства, реконструкция на обекти от социалната инфраструктура за целите на образованието, културата, здравеопазването на ромските общности, подкрепа за придобиване и усъвършенстване на дигиталните умения и компетенции сред търсещите работа лица, с фокус върху младежите роми, повишаване участието на жени от уязвимите общности на пазара на труда, насърчаване на трудовото медиаторство, популяризиране на социалното предприемачество сред лица от ромската общност, както и решаване на проблема с липсата на документи за самоличност на социално уязвимите роми.

Facebook Comments