СЛИВЕН

Областният управител ще прехвърли имот-държавна собственост на Община Сливен

Със свое решение № 109 от 15 февруари 2024 г. Министерски съвет прехвърли безвъзмездно на Община Сливен, правото на собственост върху недвижим имот на бившето Средно професионално училище по автотранспорт, намиращ се на бул. „Цар Симеон” 61.

Въпросната сграда е с отпаднало предназначение и ще бъде предоставена за нуждите на Основно училище “Братя Миладинови” .

Директорът на училището Митко Митев е изразявал многократно с писма до РУО и Община Сливен, необходимостта от разширяване на училищната база, което ще позволи учебното заведение да премине от двусменен в едносменен режим на обучение съгласно закона за училищното и предучилищното образование, и пар.6 от Преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.

Към момента, броят на учениците обучаващи се в ОУ „ Братя Миладинови” е над 1300, а броят на класните стаи в него е 33.  Предвидено е, занятията на децата от началния етап да се провеждат в досегашната сграда на училището, а учениците от 5 до 7 клас да се обучават в допълнителната.

За окончателното финализиране на процедурата предстои сключване на договор между областния управител инж. Маринчо Христов и кмета на Община Сливен Стефан Радев за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху въпросния имот.

Благодарение на усилията на Министерство на образованието и науката, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Областна администрация Сливен, сградата на бившето СПТУ отново ще бъде използвана по предназначение.

Facebook Comments