СЛИВЕН

Обсъдиха възможностите за подкрепа на дълготрайно пребиваващи пациенти в Държавните психиатрични болници

Областният управител Маринчо Христов проведе работна среща, на която бяха обсъдени възможностите за подкрепа на дълготрайно пребиваващи пациенти в Държавните психиатрични болници.

На срещата присъстваха директорът на Регионална здравна инспекция – Сливен Николина Иванова, директорът на Регионална дирекция за социално подпомагане Сливен Тянка Динева, Васил Монев-началник група Териториална полиция към отдел Охранителна полиция при ОД на МВР, експерти от общините Сливен и Нова Загора: Дилян Стойков – главен експерт в Дирекция “Социални дейности, здравеопазване и спорт” в Община Сливен; Евелина Аврамова – началник отдел „Здравеопазване и социални услуги”, Община Нова Загора и Цветанка Радева – старши експерт в същия отдел.

Областният управител обясни, че срещата е във връзка с писмо на председателя на Временната комисия за защита на правата на психично болните пациенти и изготвяне на законодателни промени. В писмото са описани приети от комисията решения, с които се ангажират отговорните институции от изпълнителната и местната власт за изпълнение на задачи, свързани с подобряване на благосъстоянието на дълготрайно пребиваващите пациенти в Държавните психиатрични болници.

Съгласно решенията на Временната комисия, ангажираните институции следва да направят поименен списък на лицата постоянно пребиваващи по социални индикации в Държавни психиатрични болници, да се извърши оценка на потребностите на тези лица, насочването им към подходящи социални услуги и подготовка на лицата за извеждане от болниците.

Присъстващите на срещата споделиха случаи от практиката си, свързани с търсене на решения за подкрепа на психично болни лица и семействата им и проблемите, които възпрепятстват работата им в тази насока.

Бяха дискутирани трудностите, които срещат служителите на ОД на МВР при транспортиране на психично болни лица, както и при търсене на информация за тях, координацията между институциите при работа по различни случаи с психично болни лица и семействата им,  липсата на ясно разписани ангажименти на институциите при изписване на пациентите от Държавните психиатрични болници и на единна национална информационна система, липсата на подходящи интегрирани здравно-социални услуги за психично болни лица, бавните процедури при настаняване на лицата в психиатрична болница, недостатъчния брой психиатри на територията на област Сливен.

По отношение на съществуващите социални услуги в област Сливен за психично болни лица стана ясно, че в гр. Сливен има Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства, който е със запълнен капацитет. Съществуващата специализирана институция Дом за възрастни с психични разстройства (мъже) в гр. Твърдица също работи със запълнен капацитет, има и чакащи за настаняване.

Всички присъстващи на срещата се обединиха около мнението, че е необходимо:

– Да бъде разписан ясен механизъм за междуинституционално взаимодействие при изписване на психично болни пациенти от Държавните психиатрични болници, с конкретни срокове и ангажименти на всяка институция от момента на изписване и посрещане на пациента, както и относно осигуряване на последваща грижа и подкрепа.

– Да се създаде единна национална система, достъпна за всички отговорни институции, с информация за психично болните лица.

– Реформиране на съществуващите Държавни психиатрични болници и обмисляне на възможността към тях да бъдат разкрити съпътстващи интегрирани здравно-социални услуги, в които да бъдат настанявани психично болни лица.

В заключение г-н Христов обобщи, че проблемът е много сериозен и всички отговорни институции, както и цялото общество, трябва да намерим правилния път, за да се помогне на психично болните хора, както и на дълготрайно пребиваващите  пациенти в Държавните психиатрични болници, да бъдат реинтегрирани в общността.

За проведеното на срещата обсъждане ще бъде информирана Временната комисия за защита на правата на психично болните пациенти и изготвяне на законодателни промени, които да ги гарантират, в 49-ото Народно събрание.

Facebook Comments