СЛИВЕН

Община Сливен е в много добро финансово състояние, без просрочени задължения

През последните четири години Община Сливен продължи разумната си политика във финансовата сфера. Бяха осигурени бюджетна стабилност и ефективно разпределение на разходите при спазване на финансовата дисциплина, по-добра събираемост на приходите, без да бъдат завишени местните данъци и такси. Това са част от заключенията на общинските финансови и бюджетни експерти.

Най-значимото постижение е, че в момента Сливен е сред първенците измежду 265-те общини, видно от публикуваните данни в сайта на Министерството на финансите. За сравнение, през 2015 година, когато започна първият мандат на ръководния екип, общинските сметки бяха празни, имаше и наложени запори, Общината бе във фактически фалит.

Наследените задължения бяха над 60 млн. лева, сред които близо половината и най-тежки задължения бяха краткосрочните, а над 100 млн. лева – поетите ангажименти по договори от предходните управления.

През изтеклия мандат бяха предприети активни действия, за да бъдат защитени финансовите интереси. В трудни години на COVID-пандемия, икономически и политически кризи всички системи на общината продължиха да работят, всички социални услуги и дейности в общината бяха осигурени. Общината спечели няколко дела, свързани с водния цикъл. Резултатът от последното и най-голямо дело е 4 млн. лева в полза на Сливен.

“Финансовата стабилизация не беше еднократен акт, а политика на управление и това донесе очаквана добавена стойност в полза на гражданите. Бяха инвестирани средства във всички сфери на обществения живот – образование, здравеопазване, социални дейности, благоустрояване, култура, туризъм, спорт”, коментира заместник-кметът по финанси Румен Иванов.

По думите му, финансовата стабилност е от изключителна важност за бъдещето на Сливен и малките населени места. Тя позволява на Общината да надгражда постигнатото и да планира бъдещето си.

Facebook Comments