СЛИВЕН

Община Сливен обявява конкурс за туристическо лого на града

Община Сливен обявява конкурс за туристическо лого на града. Слоганът е „Сливен – изживей историята, почувствай природата!” Конкурсът се провежда в рамките на проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020″ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-6.002-0015-C01 от 26.11.2020 и с финансов инструмент по Договор за финансиране на допустим проект 20F-000763.

Регламент:

Общи условия

1.       Общите условия, при които ще се проведе конкурса за нов графичен знак на туризма в гр. Сливен, са:

1.1.    Конкурсът е открит и в него могат да участват български и чуждестранни физически и юридически лица и техни обединения. Ако участникът е дете, проектът трябва да бъде изпратен с участието на родителите или настойниците.

1.2.    Авторите трябва сами да представляват проектите си, а при съавторство, да са упоменати всички съавтори.

1.3.    Трети лица не трябва да притежават или да имат претенции към участващите в конкурса проекти.

1.4.    Всеки автор може да представи до три проекта, в изготвянето на които е участвал.

1.5.    Членове на журито нямат право да участват в конкурса.

1.6.    Всички проекти трябва да са създадени специално за този конкурс и да не са участвали в други конкурси преди това.

1.7.    Проектите не трябва да копират съществуващи графични знаци и да са били публикувани под някаква форма.

1.8.    Журито може да препоръча на победителя корекции в проекта, които ще бъдат обсъдени с него преди обявяването на официалните резултати.

1.9.    Община Сливен придобива правото да използва за целите на рекламирането на туристическата дестинация наградените проекти.

Награди

2.       В рамките на конкурса ще бъдат връчени следните награди:

2.1.    Една награда от 2 000 (две хиляди) лева за победителя.

2.2.    Три поощрения: първа поощрителна награда от 800 (осемстотинлв., втора поощрителна награда от 600 (шестстотин) лв. и трета поощрителна награда от 400 (четиристотин) лв.

2.3.    Награда за най-млад участник в размер на 200 (двеста) лв.

Жури

3.       Журито, което ще оценява конкурсните работи, ще бъде определено със заповед на кмета на Община Сливен.

Технически изисквания

4.       За участие в конкурса ще бъдат допуснати проекти, които отговарят на следните технически изисквания:

4.1.    Всеки проект трябва да бъде подготвен в два основни варианта и общо четири възможни интерпретации – цветен вариант с надписи съответно на английски език и български език и черно-бял вариант с надписи съответно на английски език и български език.

4.2.    Основен вариант на дизайна е самостоятелното използване на знака, в пълноцветен вариант и с надпис съответно на латиница и на кирилица.

4.3.    Във всички предложени дизайни трябва задължително да присъства надписа Sliven (първи ред) и Live the History, Feel the Nature! (втори или повече редове) на латиница или Сливен (първи ред) и Изживей историята, почувствай природата! (втори или повече редове), които са неизменна част от дизайна на бъдещия запазен знак.

4.4.    Няма ограничения за начина по който ще бъде представен надписа и всеки участник може да избере в зависимост от проекта си дали да използва само заглавни букви, само редовни (малки) букви или да ги комбинира.

4.5.    Всеки проект трябва да използва като основа образеца Сливен-туризъм-лого-шаблон.png и се представи в един PNG или JPG файл с основа 3000 px и височина 3000 px.

4.6.    Работни файлове шаблони в различни формати могат да бъдат изтеглени от прикачените файлове

4.7.    Всеки проект трябва да е придружен от текстово описание на концепцията в свободна форма до 1,200 знака.

4.8.    Журито ще разгледа само проекти, които отговарят на условията за участие.

4.9.    Община Сливен си запазва правото да не обяви печеливш, ако журито не излъчи победител.

Начин на изпращане на конкурсните работи

5.       Участниците изпращат проектите си по следния начин:

5.1.    Проекти се приемат само изпратени електронно. Предложенията следва да бъдат изпратени на адрес [email protected] с копие до адрес [email protected]В електронното писмо следва да бъдат ясно посочени също така трите имена на всички автори и телефонен номер за обратна връзка.

5.2.    Всеки участник ще получи писмено потвърждение за приемането на заявката му на електронната поща, с която се е регистрирал за участие.

Ако до два дни от подаване на заявка не е получено потвърждение, свържете се с Христо Георгиев на тел.: 0896788812 и/или електронна поща [email protected]

Срокове

6.       Конкурсът ще премине през следните етапи:

6.1.    Заданието и регламента на конкурса са публикувани на 30 април 2024 г.

6.2.    Проекти се приемат чрез формата за заявки от 08:00 часа на 1 май 2024 до 16:00 часа на 31 май 2024 г.

6.3.    Всички допуснати за участие проекти ще бъдат обявени публично до 12:00 часа на 2 юни 2024 г. в уебсайта на Община Сливен.

6.4.    Победителят ще бъде обявен публично до 12:00 часа на 5 юни 2024 г. в уебсайта на Община Сливен.

7.       С изпращането на проект за участие в конкурса, авторите декларират следното:

Декларация за авторство

Всеки участник декларира, че:

1. Е запознат и приема условията на обявения конкурс за избор на туристическо лого на Сливен.

2. Че е автор на представения проект.

3. Че представения проект е разработен единствено за целите на този конкурс и не е ползван по други поводи.

Декларация за обработка на лични данни

Всеки участник декларира, че:

1. Дава съгласието си предоставените от него лични данни: три имена, да бъдат използвани за целите на провеждането на конкурс за туристически лого Сливен.

2. Дава съгласието си предоставените от него лични данни да бъдат съхранявани от Община Сливен.

3. Запознат е с:

– целта и средствата на обработка на личните данни;

– доброволния характер на предоставянето на данните;

– правата му като субект на лични данни съгласно Общия регламент за защита на личните данни.

4. Информиран е, че предоставеното съгласие може да бъде оттеглено по всяко време, без това да засегне законосъобразността на обработването на личните данни, извършено преди това на основание даденото съгласие.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

„Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен”

Настоящият конкурс се провежда в рамките на проект „Интегриран проект „Интегриран проект за развитие на туризма и подобряване на културната и историческа инфраструктура в Община Сливен”, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020″ по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP001-6.002-0015-C01 от 26.11.2020 и с финансов инструмент по Договор за финансиране на допустим проект 20F-000763.

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е: „Разработване и маркетиране на цялостен, интегриран и жизнеспособен туристически продукт на Община Сливен със значителен туристически потенциал, привличащ голям брой посетители за осигуряване на финансова устойчивост, опазване и популяризиране на културното наследство.”

Посочената обща цел ще бъде постигната посредством реализацията на следните конкретни цели:

1. Благоустрояване и социализация на обекти – недвижими културни ценности с категория „национално значение” за развитие на туристическия им потенциал;

2. Възстановяване на автентичния исторически облик на улични и тротоарни настилки пред исторически обекти и околни пространства;

3. Подобряване на условията за обслужване на Пътническата въжена линия „Сливен-Карандила”;

4. Изграждане на Туристически културно-информационен център в сградата на Община Сливен;

5. Осигуряване на необходимо оборудване, обзавеждане и техника – в подкрепа на дейността на исторически, културни и туристически обекти;

6. Дигитализация на обекти и артефакти, както и създаване на дигитална карта и интерактивен модел с всички културни и исторически забележителности на Община Сливен.

Дейности:

В изпълнение на политиката за опазване, популяризиране и развитие на културното наследство, настоящото проектно предложение за цялостен интегриран туристически продукт включва допустими мерки и дейности за обекти-недвижими културни ценности с категория „национално значение” (Държавна сукнена фабрика/Затворът/Първа българска текстилна фабрика; къщи музеи: Хаджи Димитър, Добри Чинтулов, Сливенския бит) и за други културни и туристически обекти (Благоустрояване между три обекта с категория „национално значение”- Къщи музеи на Добри Чинтулов, Сливенски бит и Държавна сукнена фабрика/Затворът/Първа българска текстилна фабрика; Пътническа въжена линия Сливен-Карандила; Туристически културно-информационен център (ТКИЦ). Предвидени са дейности за физическо обновяване на обектите чрез строително-монтажни работи, консервационно-реставрационни работи, благоустрояване, в т.ч на сгради и дворове/прилежащи пространства; за възстановяване на автентичния исторически облик чрез благоустрояване на улични и тротоарни настилки пред и около трите обекта с категория „национално значение”; за изграждане на Туристически културно-информационен център в сградата на Община Сливен;  за подобряване условията на Пътническата въжена линия Сливен-Карандила.

За обектите е предвидена доставка на необходимо за осъществяване на дейността и функциите им оборудване, обзавеждане и техника, както и реализация на различни дейности по дигитализация.

Facebook Comments