Сливен

Община Сливен с информация за предстоящите избори

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент на Република България и за народни представители, които ще се проведат на 14 ноември 2021 г., избирателите могат да правят справки в страницата на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството http://www.grao.bg/elections/, както следва:

  • Да направят справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
  • Да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/
  • Чрез мобилен и стационарен телефон на 0800 1 4726, който е безплатен за цялата страна.

В „Център за административно обслужване“ към Община Сливен могат да бъдат заявени следните услуги:

  • Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящия си адрес /чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс/. Заявлението /Приложение № 30 – ПВР/НС/ може да бъде подадено до 30 октомври 2021 г.
  • Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец или чрез електронно заявление през интернет страницата на общините по постоянния им адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес /чл. 36 от Изборния кодекс/.

Подвижна избирателна секция се образува при наличие на не по-малко от 10 избиратели подали заявление /чл. 37, ал. 1 от Изборния кодекс/. Заявлението /Приложение № 39 – ПВР/НС/ трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на общината. Крайният срок за подаване е 30 октомври 2021 г.

При условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия, срокът за подаване на заявление за включване в секцията се удължава до 8 ноември 2021 г.

  • Кандидатите за президент и вицепрезидент, кандидатите за народни представители, членове на ЦИК, членове на РИК и наблюдатели, могат да подадат заявление-декларация за издаване на удостоверение за гласуване на друго място /чл. 34, ал. 1-3 от Изборния кодекс/. Към заявлението /Приложение № 34 – ПВР/НС/ се прилага един от следните документи – удостоверение за регистриран кандидат за президент или вицепрезидент, удостоверение за регистриран кандидат за народен представител, копие от документ за назначаване на член на ЦИК или удостоверение за регистрация на наблюдател, копие от удостоверението за назначен член на РИК. Удостоверенията се получават лично или чрез пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Краен срок за подаване 30 октомври 2021 г.

За справки и допълнителна информация можете да се обръщате към отдел „Гражданска регистрация“ при Община Сливен, телефон за връзка: 044/ 611 265.

Facebook Comments