Сливен

От 1 април започва приемът на документи на кандидат-стипендианти от община Сливен за 2021 г.

Приемът на документи на кандидатите за стипендии „Хаджи Мина Пашов“, годишна стипендия, месечна стипендия и еднократно финансово подпомагане започва от 1 април и ще продължи до 1 май. Финансовото стимулиране се отпуска по Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен.

Задължителни документи на кандидатите за стипендии:

  • Искане за предоставяне на финансова помощ – по образец;
  • Удостоверение за раждане (копие);
  • Документ (оригинал или заверено копие), удостоверяващ училището, в което се обучава;
  • Копие от документи (диплома, грамота и протокол) за областта, в която кандидатства, удостоверяващи класирането за предходната година;
  • Мотивационно писмо.

Документите за кандидатстване се адресират до кмета на община Сливен и се завеждат в Деловодството на Община Сливен, след проверка от секретаря на Комисията по стипендиите.

Не се разглеждат непълен комплект документи и такива, получени след крайния срок, указан в настоящата наредба.

Кандидатстването и одобрението за стипендиите и стимулите по чл. 3 от Наредбата се осъществява в една сесия с постижения само от предходната календарна година.

Формуляр от искането за предоставяне на финансова помощ можете да получите от:

  • Деловодството на Община Сливен;
  • Секретаря на Комисията по стипендиите;

За по-подробна справка: Община Сливен, стая 102, тел: 611 102.

Наредбата за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Сливен е публикувана на сайта на Общината: www.sliven.bg/.

Facebook Comments