СЛИВЕН

Среща за опазването на резерват „Кутелка” организират Общината и РИОСВ

Община Сливен съвместно с РИОСВ – Стара Загора ще проведат информационна среща на заинтересованите страни по темата, свързана с популяризирането и опазването на резерват „Кутелка”.

Срещата е отворена за всеки, който проявява интерес. Тя ще се състои в Областния информационен център от 13 часа на 11 декември – Международен ден на планината. Тази година акцентът е поставен върху „Възстановяването на планинските екосистеми”, като целта е да има по-широка информираност на обществото за съществуването на ценни планински екосистеми и тяхното опазване, съобщиха от общинския отдел „Екология”.

На срещата ще се разгледа защитата на резерват „Кутелка” и позволените туристически маршрути по плана за управление. Поради липсата на действащ план за управление на Природен парк „Сините камъни” ще се обсъди въвеждането на регулация на пешеходния и колоездачен планински туризъм и варианти за „споделени” маршрути.

Резерват „Кутелка” съхранява значително голямо биологично разнообразие с висока консервационна стойност – естествени гори от бук, космат дъб, скални местообитания и богатство от видове, редица от които са застрашени и уязвими, ендемити и реликти, свидетели за богатството на българската флора и фауна и спецификата на природните местообитания.

Антропогенното въздействие върху територията на резервата се изразява в нерегламентирано движение на туристи извън маркираните пътеки, палене на огън на необезопасени места, правенето на много нови огнища, замърсяване с битови отпадъци, прояви на бракониерство, засилено безпокойство, навлизане в резервата извън утвърдените посетителски маршрути, маркиране на нови нерегламентирани маршрути и качването им в интернет платформи с картни материали.

Резерват „Кутелка” е красиво и интересно място за туризъм, но и с голямо биологично разнообразие и ценни екосистеми, които трябва да бъдат опазвани от обществото.

В плана за управление на резерват „Кутелка” се разрешава транзитно преминаване на хора по традиционните туристически маршрути:

– гр. Сливен – м. Долапите – м. Мочурите – м. Драгиева чешма;

– гр. Сливен – м. Арабаджийска падина – м. Белите кайнаци – м. Башкайнак – м. Драгиева чешма.

Скалното катерене, събирането на лечебни растения, преминаването на велосипеди и МПС, както и на пешеходци по други пътеки и маршрути в резервата, е нарушение на Закона за защитените територии.

Срещата ще се проведе при следната програма:

1. Диан Динев, РИОСВ –Стара Загора и Мария Диловска, Община Сливен: запознаване с режимите и плана за управление на резерват „Кутелка”;

2. д-р Николай Долапчиев, зоолог: бозайниците в резерват „Кутелка” – бракониерство и безпокойство;

3. Ивелин Иванов, СНЦ „Зелени Балкани” – реинтродукция на видове /белоглав лешояд /Gyps fulvus/, брадат лешояд /Gypaetus barbatus/, дива коза /Rupicapra rupicapra/ в ПП „Сините камъни”, орнитофауна в резерват „Кутелка”;

4. Владимир Конушлиев, председател на СНЦ „Крива спица”, гр. Пловдив – варианти за регламентирани „споделени” веломаршрути в ПП „Сините камъни”, маркиране в планината по новия Правилник за създаване, маркиране и поддръжка на пешеходни маршрути и маршрути за планинско колоездене”.

Отдел „Екология” информира, че част от ценните видове  с висока консервационна стойност и ендемизъм в резервата са:

Орхидеи – пърчовка /Himantoglossum caprinum/ и обикновен анакамптис /Anacamptis pyramidalis/, елвезиево кокиче /Galanthus elwesii/, божур /Paeonia peregrina/, червен аполон /Parnassius аpollo/, жълтокоремна бумка /Bombina variegata/, двата вида сухоземни костенурки /T. Greaca и T. hermanni/, смок мишкар /Zamenis longissima/, горски гущер /Darevskia praticola/, скален орел /Aquila chrysaetos/, черен щъркел /Ciconia nigra/, алпийски бързолет /Apus melba/, прилепи – голям подковонос /Rhinolophus ferrumequinum/, голям нощник /Myotis myotis/ и широкоух прилеп /Barbastella barbastellus/, вълк /Canis lupus/, златка /Martes martes/, дива котка /Felis silvestris/.

 

Facebook Comments