РЕГИОНИ

Тренинг за младежи в Котел: Превенция и гасене на пожари, гражданска защита, умения в планината и оказване на първа помощ

Младежи от Котел участваха в практическо обучение по оказване на първа помощ, базови умения в планината, ориентиране, търсене и спасяване на хора. По време на обучението, проведено в рамките на проект “Запази се!, младите хора получиха ценни знания за възможностите за реакция при кризисни ситуации, превенцията и гасенето на горски пожари. 

Активните млади хора имаха възможност да се упражняват с реална техника и пособия – носилки, раници за гасене на пожари, компаси, уред за нощно виждане, спасителни въжета, радиостанции.

Събитието бе организирано в изпълнение на Дейност 5 от проект “Запази се!”, НИМД- КО1-М -002/2023, Договор 25-00-56/18.07.2023 г., финансиран от Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2023 г., Министерство на младежта и спорта.

Динамиката на времето, в което живеем и повишената опасност от възникване на кризисни ситуации, обуславя необходимостта от придобиване на редица умения и навици от възможно най – ранна възраст. Изпълнението на дейността даде възможност на младежите да получат практически знания и умения, за да могат адекватно да реагират при инцидент или извънредна ситуация, в която са попаднали.

Обучението, проведено от “Младежки алианс Котел” надгражда постигнатите резултати по предходен проект на организацията – “Зависими от спорт и здраве”, финансиран отново по НПИМД и изпълняван през 2022 г., което е пример за устойчивост и надграждане на резултати, с обща цел да се насърчи отговорното и природосъобразно поведение и да се формира маса от акивни младежи в общината.

Проект “Запази се!” включва редица дейности, свързани с превенция на зависимости, умения при кризи, спорт, а един от очакваните резултати в края на проекта е да бъде създаден “Младежки доброволчески отряд”, който да притежава необходимите знания и умения и да подпомага отговорните институции при възникнали извънредни ситуации.

Проект „Запази се“, НПИМД –КО1-М-002/2023, Договор 25-00-56/18.07.2023 г., се изпълнява с финансовата подкрепа на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта, Министерство на младежта и спорта.

Facebook Comments