СЛИВЕН

Увеличават се площите за напояване в област Сливен

Увеличават се площите за напояване в област Сливен. Това става възможно чрез реахабилитация на напоителни канали, която се финансира по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от Програмата за развитите на селските райони 2014-2020 г.

Площта за напояване на територията на област Сливен ще бъде увеличена до 15 723 дка. Това ще се постигне чрез реконструкция на магистрален канал, от който се подава вода в участъка от с. Гавраилово до с. Тополчане. Към момента на подготовката на проекта, напояваните площи за последната стопанска година са били общо 9 380 дка. Определеният финансов ресурс за ремонтните дейности е 8 150 735 лв. без ДДС.

С реконструкцията на части от напоителните канали ще се увеличи пропускателната им способност, водоразпределението и експлоатацията им ще бъдат подобрени и ще се създадат условия и за по-лесното им почистване. Ремонтните дейности целят намаляване на загубите на вода и предотвратяване от наводняване на прилежащи земеделски земи.

Facebook Comments