Сливен

Югоизточно държавно предприятие – Сливен: Пазете горите от пожари!

Експерти от Югоизточно държавно предприятие (ЮИДП), съвместно със служители на „Пожарна безопасност и защита на населението“ и регионалните дирекции по горите в обхвата на предприятието, ще извършат инспекции за изпълнението на превантивните дейности и готовността на държавните горски и ловни стопанства за реакция при възникване на пожари в горските територии.

Ще се проверява изпълнението на предвидените в противопожарните планове мерки, почистването и изграждането на минерализовани ивици и лесокултурни прегради, наличността на облекла и предпазните средства.

ЮИДП разполага със специализирани автомобили за борба с горските пожари, които са разпределени по стопанствата с най-висок риск от пожари.

От началото на годината в горските територии в обхвата на ЮИДП са регистрирани 8 пожара. Опожарената площ е 44 дка. Засегнати са широколистна и иглолистна дървесна растителност, треви, незалесени площи и мъртва горска постилка. За сравнение, през 2021 г. броят на пожарите е с 30 по-малко от възникналите за същия период на 2020 г. По-малък е и размерът на опожарените площи. През миналата година, от 1 януари до 29 юни, от пожари са засегнати и унищожени общо 853 дка гори в обхвата на предприятието.

Високите температури и проявата на небрежност при паленето на огън в горите създават реална опасност за възникване на пожари, които застрашат живота на хората, унищожат горска растителност, както и местообитания на животни и птици.

Югоизточно държавно предприятие призовава посетителите на горските територии да спазват правилата за пожарна безопасност и да не проявяват небрежност. Паленето на огън е допустимо с много голямо внимание само на регламентираните за целта огнища.

При забелязване на пожар в гората е необходимо незабавно да се подаде сигнал на телефон 112.

 

Facebook Comments