СЛИВЕН

Язовирите в област Сливен са в добро техническо състояние

112-те язовира в област Сливен са в добро техническо състояние, това сочат резултатите от проверките на Междуведомствената комисия, назначена със заповед на областния управител Чавдар Божурски. В състава и влизат представители на областната администрация, РД „ПБЗН“, „Басейнова дирекция“, ДАМТН, „Напоителни системи“, „ВиК“, общините. Председател е зам. областният управител Камен Костов.

Основната цел е да се класифицират язовирите в областта по реда на Закона за водите и Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях и за осъществяване на контрол на техническото състояние, както и да се установи готовността за безопасна експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях.

На територията на Сливенска област има 112 язовира, държавна, общинска или частна собственост. Най-много, 78 на брой, са в община Нова Загора. В община Сливен са 18, а в общините Котел и Твърдица – съответно 6 и 10. Съгласно измененията в закона, междуведомствената комисия ги класифицира в три групи според Закона за водите. С трета степен на потенциална опасност са 52 язовира. Това означава, че при евентуална авария обектите не застрашават населени места или публична инфраструктура. Проверките при тях ще се извършват веднъж на три години. Язовирите с първа степен на потенциална опасност са 56, а с втора степен на потенциална опасност са 4. Те подлежат на ежегоден контрол.

Общата оценка за язовирите е, че са в добро техническо състояние. Най-големите язовири – „Асеновец“ и „Жребчево“, са отлично поддържани съоръжения, но попадат в групата на класифицираните с първа степен на потенциална опасност, защото при авария могат да нанесат щети на публичната инфраструктура. Към момента повечето язовири в областта са с по-малък обем от максималния заради засушаването през последните две години.

За всеки един от язовирите, първа и втора степен на потенциална опасност, е изготвен протокол от проверката с предписания. Предстои връчване на протоколите на собствениците. За 36 от тях – 29 в община Нова Загора и 7 в община Сливен, предписанията ще бъдат връчени на държавата. Двете общини прехвърлиха собствеността на тези свои водоеми на държавното предприятие „Управление и стопанисване на язовири“, тъй като не разполагат с ресурс да ги поддържат.

Контролът по изпълнение на направените предписания се осъществява от ГД „Надзор на язовирите и язовирните съоръжения“.

Facebook Comments