СЛИВЕН

1400 нуждаещи се в община Сливен ще получават безплатен топъл обяд

1400 нуждаещи се лица, които се намират в неравностойно положение, ще получават безплатен топъл обяд всеки работен ден. Услугата се предоставя по проект, изпълняван от Община Сливен, с финансиране по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027.

За участие в проекта могат да кандидатстват:

– лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

– лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;

– лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

– лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

– скитащи и бездомни лица;

– лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

Кандидатите е необходимо да подадат следните документи:

  • Заявление-декларация/ по образец/.
  • Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация /по образец/.

Необходимите документи се подават в Център за административно обслужване на граждани /ЦАО/ на Община Сливен, гише № 8, ЦАО „Речица“, ЦАО „Дебела кория“, ЦАО „Надежда“ и кметствата на населените места.

Установяването на правоимащите лица се извършва от Дирекция „Социално подпомагане“ – Сливен.

Допълнителна информация може да бъде получена на следните телефони: 044/ 611 122 и 044/ 611 162.

Facebook Comments