ЛЮБОПИТНО СЛИВЕН

ЮИДП-Сливен отбелязва Международния ден на биоразнообразието

По повод Международния ден на биоразнообразието, който се отбелязва на 22 май, ръководството на Югоизточно държавно предприятие – Сливен отправя призив за по-висока обществена ангажираност, отношение и отговорност във всички дейности, касаещи опазването на околната среда.

“Важно е да осъзнаем, че главно човешката дейност стои в основата на изчезването или намаляването на екосистемите от 100 до 1000 пъти по-бързо от нормалното”, заяви директорът на ЮИДП – Сливен Мирослав Маринов.

България се нарежда на едно от първите места в Европа със своето богато биоразнообразие. Общата площ на защитените територии в страната е около 5%. В това число се включват всички природни резервати, национални паркове, природни забележителности и защитени местности. Всяка от тези категории е с различен статут и режим на ползване. Мерките, които се прилагат за опазване на биологичните видове в тези територии, са съществени за съхраняване на биоразнообразието.

От 2020 г. експерти на ЮИДП – Сливен работят по проект от програма LIFE „Мерки за опазване на малкия креслив орел и неговите местообитания в България“ – LIFE18NAT/BG/001051.

Програмата LIFE на Европейския съюз е единствената програма на европейско ниво, посветена изцяло на опазването на природата и на действията срещу климатичните изменения. Положително въздействие през последните 10 години имат изпълнените проекти в горския сектор по Програмата. Те са ярък пример за успешно сътрудничество между държавната горска администрация, структурите, управляващи горските територии и неправителствените природозащитни организации.

Facebook Comments